Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Qui Luat Tro Choi Essay

Open Document

Below is an essay on "Qui Luat Tro Choi" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
SAGA-www.saga.vn- Tài liệu do anh Nguyễn Văn Hoàng, thành viên SAGA, tổng hợp từ cuốn “Kinh tế học vi mô,” chủ biên: Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, NXB Khoa học kỹ thuật (2000).

1. Lợi thế của người hành động trước – Mô hình Stackelberg .................2 2. Cạnh tranh giá cả .................................................................................3 3. Vấn đề định giá của Procter & Gamble.................................................5 4. Cạnh tranh so với kết cấu: thế khó xử của những người bị giam giữ. ..7 5. Procter & Gamble trong thế khó xử của những người bị giam giữ ....11 6. Những liên quan của thế khó xử của những người bị giam giữ trong việc định giá độc quyền nhóm. ...............................................................13 7. Tính cứng nhắc của giá cả. ................................................................14 8. Sự lãnh đạo giá cả..............................................................................15 9. Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh........................................16 10. Trò chơi và các quyết định chiến lược ..............................................17 11. Những trò chơi không hợp tác so với những trò chơi hợp tác. .........17 11. Việc thu phục một công ty.................................................................18 12. Các chiến lược có ảnh hưởng chi phối .............................................19 12. Khái niệm thế cân bằng Nash. ..........................................................22 14. Hợp tác độc quyền nhóm trong công nghiệp đồng hồ đo nước ........31 16. Cạnh tranh và kết cấu trong ngành hàng không ...............................32 17. Những sự đe doạ, những sự ràng buộc và tính đáng tin .................33 18. Lợi thế của người hành động trước ..................................................34 19. Nhưng 4 sự đe doạ suông. ...............................................................36 20. Sự ràng buộc và tính đáng tin...

Show More


Citations

MLA Citation

"Qui Luat Tro Choi". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Qui-Luat-Tro-Choi-140197.html>

APA Citation

Qui Luat Tro Choi. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Qui-Luat-Tro-Choi-140197.html