Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Teoria Agencji Essay

Open Document

Below is an essay on "Teoria Agencji" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Teoria agencji i jej wykorzystanie w spółce akcyjnej

Teoria agencji stanowi jedną z najpopularniejszych koncepcji teoretycznych nadzoru korporacyjnego. Postrzega ona przedsiębiorstwo jako sieć kontraktów, zwanych związkami agencji, zawartych pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, do których z reguły zalicza się udziałowców, menedżerów oraz kredytodawców.

Od wielu lat ekonomiści zajmują się problemem dzielenia ryzyka w organizacjach. Teoria agencji rozwinęła ten temat , skupiając się na sytuacjach, gdy współpracujące strony mają inne cele i inny podział pracy. Szczególnie dotyczy to związku agencyjnego, w którym jedna strona (pryncypał) deleguje pracę drugiej (agentowi). Teoria agencji stara się opisać tę relację używając pojęcia kontrakt. Według tej teorii w organizacji mogą wystąpić różne problemy, polegające na konflikcie celów i interesów między pryncypałem, a agentem, a także na konfliktach wynikających z ich podejścia do ryzyka.

Podstawowym pojęciem w opisywanej teorii jest agencja. Definiuje się ją jako oparty na zaufaniu związek (o charakterze umownym), będący rezultatem zgody jednej osoby na podejmowanie w jej imieniu i pod jej kontrolą działań przez drugą osobę (delegacja uprawnień decyzyjnych) oraz akceptacji drugiej osoby do działania w imieniu pierwszej. Agencja jest składnikiem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Pryncypał to osoba, w imieniu której podejmuje się działania. Są to właściciele przedsiębiorstwa lub posiadacze kapitału, np. akcjonariusze, członkowie (TUW, spółdzielni), posiadacze obligacji wyemitowanych przez przedsiębiorstwo, menedżerowie (tylko wobec swoich podwładnych). Obowiązki pryncypała wobec agenta są przedmiotem uzgodnień kontraktowych. Największym problemem jest kwestia znalezienia optymalnego sposobu wynagradzania agenta.

Osoby, które działają w imieniu pryncypałów, to agenci (menedżerowie oraz pracownicy). Muszą oni być lojalni wobec pryncypałów. Przekłada się to na wymóg rozliczania się z zysku...

Show More


Citations

MLA Citation

"Teoria Agencji". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Teoria-Agencji-139210.html>

APA Citation

Teoria Agencji. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Teoria-Agencji-139210.html