Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Utilitarismen Essay

  • Submitted by: applefield
  • on December 6, 2011
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 4,692 words

Open Document

Below is an essay on "Utilitarismen" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Ur Filosofisk tidskrift 1995, nr 4.

LARS BERGSTRÖM

Utilitarismens fel och förtjänster.
Man kan säga att utilitarismen fått ett icke obetydligt genomslag bland svenska filosofer. Delvis har jag kanske själv bidragit till det. Jag har åtminstone länge tyckt, och tycker fortfarande, att utilitarismen har stora förtjänster. Annars är det väl i Sverige främst Ingemar Hedenius som har gjort propaganda för utilitarismen—och på senare tid Torbjörn Tännsjö. För drygt tjugo år sedan höll jag ett offentligt föredrag i vilket jag visserligen hävdade att utilitarismen "måste utarbetas närmare" för att undvika allvarlig kritik av olika slag, men att den ändå är det "mest lovande" och "mest acceptabla" av alla de moralsystem som föreslagits under historiens lopp. Idag är jag mer tveksam. Utilitarismen kan utformas på flera olika sätt. I mitt föredrag hävdade jag att den borde uppfattas som riktighetskriterium (inte som beslutsmetod) och som handlingsutilitarism (snarare än som regelutilitarism). För övrigt menade jag att den borde innebära att en handlings moraliska status bestäms av dess totala, faktiska konsekvenser (snarare än av t ex dess förutsägbara eller sannolika konsekvenser). Så uppfattas den också av t ex G E Moore och i Sverige av Torbjörn Tännsjö. Det innebär alltså att en enskild handling är moraliskt riktig om och endast om den leder till minst lika bra konsekvenser som varje annan handling som agenten kunde ha utfört i stället. Det är denna egenskap som gör riktiga handlingar riktiga. Hur man sedan i praktiken skall bära sig åt för att bestämma sig för vad som är riktigt är en annan sak. Det är inte alls säkert att man enligt utilitarismen skall försöka beräkna de olika alternativens konsekvenser och deras relativa värden. Som redan Henry Sidgwick påpekade är det kanske även ur utilitarismens synpunkt bättre att folk i allmänhet följer vissa enkla moralregler om att hålla löften och tala sanning och så vidare. Sådana konventionella moralregler kan betraktas...

Show More


  • Submitted by: applefield
  • on December 6, 2011
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 4,692 words
  • Views: 26
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Utilitarismen". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Utilitarismen-140348.html>

APA Citation

Utilitarismen. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Utilitarismen-140348.html